Το Όραμά μας

Το όραμά μας είναι να εφαρμόσουμε νέες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης, να ενώσουμε τους ανθρώπους και να επιτύχουμε πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να βρούμε συνεργάτες και να εργαστούμε μαζί σε προγράμματα που εστιάζουν στην ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών καθώς και στις εφαρμογές της.

Επιπλέον, φιλοδοξούμε να προωθήσουμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την αυτο-ανάπτυξη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της αλληλεγγύης, ιδίως μεταξύ των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Θέλουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία της επόμενης γενιάς ηγετών και να συμβάλουμε στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.