Τρέχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Collaborative Tools for Teamwork

Συνεργατικά Εργαλεία για Ομαδική Εργασία

First Step to Europe logo

Πρώτο Βήμα για την Ευρώπη

Engaging Youth in a Digital Green Future (logo)

Συμμετοχή των Νέων σε Ένα Ψηφιακό Πράσινο Μέλλον

First Step to Europe (Event in Drama Greek)

Πρώτο Βήμα για την Ευρώπη (Event στη Δράμα)

First Step to Europe (Meeting with Me...nu)

Πρώτο Βήμα για την Ευρώπη (Συνάντηση με το Σύλλογο "Με...Νού")

Boosting Active Citizenship among Youth in Small Cities 1

Ενίσχυση της Ενεργού Ιθαγένειας Μεταξύ των Νέων στις Μικρές Πόλεις

Developement of Innovative Skills in the use od digital tools in Adult Education

Ανάπτυξη Kαινοτομικών Δεξιοτήτων με την χρήση Ψηφιακών Εργαλείων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων