Προφίλ

Ο Σύλλογος ΚΔΕΤΥΔ είναι ένας Επιστημονικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 και ασχολείται με τις Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, την Υγεία και τον Διαπολιτισμό (Ακρωνύμιο: ΚΔΕΤΥΔ). Έδρα του είναι η Δράμα, Ανατολική Μακεδονία, Ελλάδα, αλλά οι δραστηριότητές του επεκτείνονται σε όλα τα μέρη όπου μπορεί να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, δραστηριότητες, να παρέχει συμβουλευτική και κατάρτιση σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.

Τα μέλη μας είναι καθηγητές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματίες και μη επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί όλων των επιπέδων, επιστήμονες, ερευνητές, καθώς και φίλοι και νέοι που δεν έχουν απαραίτητα επιστημονικά ή ερευνητικά προσόντα, αλλά ενδιαφέρονται για την καινοτομία στην Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, την Υγεία και τη Διαπολιτισμικότητα.

Οι ενέργειές μας αφορούν εθελοντική εργασία που σχετίζεται με τους τομείς ενδιαφέροντος του συλλόγου και στοχεύουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις τοπικές κοινότητες και στην προώθησή τους. Συνεργαζόμαστε με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με συγγενείς εγχώριους συλλόγους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή της καινοτομίας σε διάφορα ζητήματα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.