Διαπολιτισμικότητα

Στον τομέα της Διαπολιτισμικότητας, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα που στοχεύουν στην εκμάθηση ευκαιριών της τοπικής γλώσσας και πολιτισμού. Ενισχύουμε την προώθηση αξιών, συμπεριφορών και συμπεριφορών που υποστηρίζουν την εθνοπολιτισμική πολυμορφία, την καταπολέμηση των στερεοτύπων, τις προκαταλήψεις, τις ανισότητες, την περιθωριοποίηση και τον ρατσισμό στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών βιωματικών μαθησιακών πρακτικών. Βοηθάμε τους ανθρώπους να ερμηνεύουν γεγονότα από την οπτική γωνία διαφορετικών εθνοτικών και πολιτιστικών ομάδων.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση της έγκαιρης ένταξης στην αγορά εργασίας και της επιχειρηματικότητας των μεταναστών και των προσφύγων. Παρέχουμε επίσης εκπαίδευση για την υγεία για ενεργό συμμετοχή και κοινωνική ένταξη, με δράσεις για την υποστήριξη ανταλλαγών στην τοπική κοινότητα υποδοχής και την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στην πολιτιστική ζωή με αποτέλεσμα την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, στοχεύουμε σε συμβουλευτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σε θέματα που σχετίζονται με την εθνική και πολιτιστική πολυμορφία στην κοινωνία με διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

Workshop για μια νέα ζωή "Διαχείριση Αλλαγών"
Εθελοντική Εκπαιδευτική Δράση στη Διαπολιτισμικότητα
Γνωρίζοντας τα Ιστορικά Σημεία της Πόλης μας